Szko³a Jêzyków Obcych NOVUM Kielce - Witamy!
24.09.2018
4197350862
404-697-7794
shore boulder
4805147391
(315) 609-4465
ice-cream freezer

Szko³a Jêzyków Obcych NOVUM, to pierwsza prywatna jednostka o¶wiaty pozaszkolnej powsta³a na Kielecczy¼nie, tu¿ po zaistnieniu ustrojowych przeobra¿eñ.
- Firma dzia³a od grudnia 1989 roku.

dobrze

trafi³e¶
To tu
kameralne grupy dydaktyczne

nauczanie indywidualne
do¶wiadczenie fachowo¶æ skuteczno¶æ pasja
kursy szkolenia us³ugi o¶wiatowe
inne kursy i szkolenia
nie tylko
dla doros³ych
kursy stacjonarne

nauczanie
z dojazdem do Klienta
Wiêcej ni¿ kurs, taniej ni¿ korepetycje
us³ugi po¶rednictwa w ubezpieczeniach
660-671-0984
kursy dla firm, us³ugi dla szkó³ i dla odbiorców indywidualnych
Zapraszamy
Pracujemy dla Ciebie
W toku wieloletnich do¶wiadczeñ wypraco- wali¶my sprawdzony system nauczania jêzyków, który stwarza atrakcyjn± ofertê programow±, niemal dla wszystkich. Pracujemy z m³odzie¿± licealn±, studentami i z osobami doros³ymi.
Uczymy jêzyka angielskiego, niemieckiego i w³oskiego. Tworzymy niewielkie, kameralne grupy dydaktyczne, oferujemy zajêcia indywidualne oraz ¶wiadczymy us³ugi dla instytucji i zak³adów pracy zainteresowanych doskonaleniem kwalifiacji zawodowych pracowników. Nie zajmujemy siê nauczaniem dzieci i nie dysponujemy ofert± dla przedszkolaków oraz najm³odszych uczniów.

Od pocz±tku naszej dzia³alno¶ci z us³ug NOVUM skorzysta³o ju¿ ponad 10 tysiêcy osób. Znamy dok³adnie tê liczbê, bo u nas nikt nie jest bezimienny i pamiêtamy wszystkich naszych studentów. S± w¶ród nich absolwenci anglistyki i germanistyki, nauczyciele pracuj±cy w licznych kieleckich szko³ach i uczelniach. Znaczna czê¶æ naszej kadry dydaktycznej, to wychowankowie NOVUM.

Oferowane przez nas kursy jêzykowe przygotowuj± do zagranicznych kontaktów, podró¿y turystycznych i pracy za granic±. Przygotowuj± tak¿e do matury, akademickich egzaminów, sprawdzianów i certyfikatów. System wielostopniowego nauczania jêzyków obcych NOVUM zgodny jest z przyjêt± w Unii Europejskiej klasyfikacj± Common European Framework.
Szko³a jest struktur± organizacyjn± Przedsiêbiorstwa Us³ugowego NOVUM, które prowadzi te¿ 276-403-1401 o¶wiatowe - kursy przedmiotowe dla maturzystów, szkolenia ekonomiczne i weterynaryjne, kursy komputerowe oraz inne, szeroko wykraczaj±ce poza zakres nauczania jêzyków. W grudniu 2012 roku Firma uruchomi³a nowy kierunek dzia³alno¶ci i ¶wiadczy us³ugi po¶rednictwa ubezpieczeniowego
Statystyka I: 9
Statystyka II


Nasza lokalizacja 412-740-3656

Oferujemy interesuj±cy
program kursów 2025820832

Do¶wiadczona kadra
dydaktyczna 606-733-9785

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomo¶ci
jêzyków obcych ...wiêcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...wiêcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100z³ 757-420-8180

Organizujemy nie tylko
kursy jêzykowe ...wiêcej

Rewelacyjny kurs dla
ka¿dego: Planowanie finan-
sów osobistych 705-957-4881

Oferujemy us³ugi po¶rednic-
twa w zakresie ochrony
¿ycia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeñ maj±tko-
wych 3076407124

Ubezpieczamy nieruchomo¶ci
domy i mieszkania 7065278478

Ubezpieczamy samochody
i ¶rodki transportu ...wiêcej

Dysponujemy znakomit±
ofert± finansowych
programów oszczêdno¶ciowo
-inwestycyjnych ...wiêcej