8012590346

5107926162
°Ç±¹´ëÇб³ ÀüÀÚ°øÇкΠ°íÁÖÆÄ ½Ã½ºÅÛ ¿¬±¸½Ç
 
5614376308  
781-289-4038604-356-0343  
360-920-5657(847) 737-0153
   
Ä¿¹Â´ÏƼ
Á¹¾÷ÀÛÇ°  
Guset  
Lecture
ȸ·ÎÀÌ·Ð  
°íÁÖÆÄȸ·Î¼³°è  
ÄÄÇ»ÅÍÇÁ·Î±×·¡¹Ö1  
¤ý [2013] ½º½ÂÀdz¯ µî»ê´ëȸ 05-27 
¤ý (713) 676-3569 05-27 
¤ý [2013] ½º½ÂÀdz¯ µî»ê´ëȸ 05-27 
¤ý 2126063630 05-27 
¤ý 571-364-8514 05-27 
       
Copyright ¨Ï 2008 °íÁÖÆÄ ½Ã½ºÅÛ ¿¬±¸½Ç Konkuk University. All Rights Reserved.
¼­¿ï½Ã ±¤Áø±¸ È­¾çµ¿ 1¹øÁö 143-701 °Ç±¹´ëÇб³ Á¤º¸Åë½Å´ëÇÐ ÀüÀÚ°øÇкÎ
TEL: 02-2049-6118