(614) 439-5962


314-651-8949438-464-0864

3617289158

O nas

   Stowarzyszenie M³ynarzy Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnopolska dobrowolna, samorz±dna organizacja bran¿owa, dzia³aj±ca na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz w³asnego Statutu z dnia 21 listopada 1990 roku (wraz ze zmianami z dnia 7 czerwca 2002 roku), skupiaj±ca osoby posiadaj±ce zawód m³ynarza, przechowalnika zbó¿ oraz osoby prowadz±ce dzia³alno¶æ gospodarcz± w zakresie przetwórstwa i przechowalnictwa ziarna zbó¿, b±d¼ dzia³alno¶æ zwi±zan± z takim zakresem, a tak¿e osoby zatrudnione w jednostkach prowadz±cych dzia³alno¶æ w powy¿szym zakresie.

Siedziba:00-246 Warszawa ul. Miodowa 14
Biuro:02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36
tel.+48 601 236 221
e-mail:smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl
NIP:525 155 42 53
Regon:010287442
Numer w KRS:94190
Bank:BG¯ BNP PARIBAS
Nr konta:32 2030 0045 1110 0000 0030 8280

   Z inicjatywy Andrzeja Filipiaka i grupy osób zwi±zanych z prywatnym m³ynarstwem w dniu 21 listopada 1990 roku w Warszawie w gmachu Zwi±zku Rzemios³a Polskiego przy ul. Miodowej 14 odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie. Powo³ano Komitet Za³o¿ycielski, który opracowa³ Statut SMRP oraz przeprowadzi³ proces jego rejestracji w S±dzie Wojewódzkim w Warszawie jako organizacji ogólnopolskiej.
Zarz±d G³ówny Stowarzyszenia M³ynarzy RP
zaprasza na spotkanie informacyjno-dyskusyjne
cz³onków Stowarzyszenia M³ynarzy RP
po¶wiêcone aktualnej sytuacji na rynku zbó¿ w Polsce, UE i na ¶wiecie


termin: 3 pa¼dziernika 2018 roku (czwartek) godz. 12.00 – 16.00

miejsce: Warszawa, ul. Rakowiecka 36 - gmach IBPRS, Aala A (I piêtro)

koszt uczestnictwa: 100 z³/osoby + 23%VAT

Wiêcej informacji w Aktualno¶ciachOstatnia aktualizacja: 07-09-2018