Pi School

Angielski

Niemiecki

Hiszpañski

Francuski

W³oski

Rosyjski

Japoñski

Chiñski

Norweski

Pi School Szko³y Jêzykowe

Warszawa Centrum i Ochota, Pruszków, Tarczyn, Grójec, Warka, Góra Kalwaria, Piaseczno. Uczymy nastêpuj±cych jêzyków: angielski, niemiecki, hiszpañski, francuski, w³oski, rosyjski, japoñski, chiñski, norweski. Uczymy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat.

Szko³y Jêzykowe Pi School to nowoczesna organizacja z ludzk± twarz±. Kursy jêzykowe, które Pañstwu proponujemy to mieszanka najnowszych technologii edukacyjnych, nowoczesnej wiedzy metodycznej i cieplutkiej atmosfery kameralnych grup, w których lektor jest dla Ciebie.

Warszawa i miasta podwarszawskie daj± Ci ogromny wybór je¶li chodzi o kursy i naukê angielskiego oraz szko³y jêzykowe. Co damy Ci my? Najwa¿niejsza jest dla nas skuteczno¶æ, jednak równie wa¿ne jest by¶ czu³ siê u nas  i z nami dobrze. Wówczas bêdzie nam ³atwiej zmusiæ Ciê do mówienia w jêzyku obcym. Spodziewaj siê wiêc z naszej strony nieco wiêcej ¿yczliwo¶ci, u¶miechu i zrozumienia. Wiêcej

 • Spodziewaj siê pasji i zaanga¿owania – nie tylko na naszych kursach hiszpañskiego czy w³oskiego, tak¿e nauka angielskiego i niemieckiego, mimo ¿e najczê¶ciej wybierana z praktycznych powodów, mo¿e byæ dziêki naszym lektorom równie stymuluj±ca.
 • Spodziewaj siê profesjonalnego kursu jêzykowego – zaplanowanego, nadzorowanego przez metodyka. Twój lektor bêdzie zawsze przygotowany do zajêæ.
 • Spodziewaj siê hiszpañskiej fantazji w prowadzeniu zajêæ, w³oskiego smaku w doborze materia³ów, francuskiego wyrafinowania w t³umaczeniu idiomów, niemieckiego porz±dku w planowaniu zajêæ, angielskiej flegmy w oczekiwaniu na Twoje pieni±dze za kurs. Rosyjska duma ujawnia siê w nas tylko gdy robisz postêp jêzykowy, czyli do¶æ czêsto.

Uczymy jêzyków wymienionych nacji i jak widzisz uto¿samiamy siê z nimi bardzo, jednak jêzyk angielski jest najczê¶ciej wybieranym przez naszych kursantów jêzykiem. Proponowane przez nas kursy angielskiego  stanowi± najbardziej rozbudowan± czê¶æ naszej oferty.


Jêzyk angielski dla dzieci

Jêzyk angielski dla dzieci to dla nas co¶ wiêcej ni¿ zajêcia jêzykowe. U¿ycie tablic interaktywnych, e-learningu, milusiego pluszaka i rekwizytów to u nas standard od lat. Nauka angielskiego musi dzieciom sprawiaæ frajdê je¶li spodziewamy siê efektów. Angielski dla dzieci to nie tylko wyzwanie technologiczne, to dla nas równie¿ przyjemna konieczno¶æ pog³êbiania wiedzy z zakresu metodyki nauczania i psychologii dziecka.   
Jêzyk angielski z dojazdem

Jêzyk angielski z dojazdem do domu lub firmy stajê siê coraz czê¶ciej wybieranym sposobem nauki jêzyka. Zatrudniamy niemal stu lektorów – doje¿d¿amy prawie wszêdzie w województwie mazowieckim od kilku lat. Nauka angielskiego indywidualnie prowadzona jest tak¿e w oddzia³ach naszych szkó³.

Oprócz lektorów polskich zatrudniamy tak¿e native speakerów, którzy prowadz± zazwyczaj konwersacje z angielskiego i innych jêzyków, kursy angielskiego biznesowego, mo¿liwy jest tak¿e angielski z dojazdem native speaker do Pañstwa. Przyjmujemy ju¿ zg³oszenia na 662-422-8712. Oczywi¶cie na angielski w wakacje mo¿na zapisaæ siê tak¿e w naszych innych odzia³ach. W wakacje zapraszamy równie¿ na kursy hiszpañskiego i w³oskiego przed urlopem, oraz na francuski i niemiecki.

Co roku z naszych kursów korzysta ponad 2500 osób. We wszystkich miastach podwarszawskich, w których mamy oddzia³y jeste¶my najpopularniejsz± szko³± jêzykow±. W Warszawie prowadzimy kursy stacjonarne od niedawna, natomiast kursy dla firm i zajêcia indywidualne od 10 lat.  W ka¿dym z miast nasi kursanci wzbogacaj± nasze do¶wiadczenie. Pruszków to zajêcia w kameralnych grupach. Tarczyn to nasze oczko w g³owie, oddzia³ Grójec ma dla Pañstwa 3 lokalizacje w centrum miasta do wyboru- wygoda klienta ponad wszystko! Góra Kalwaria - oczywi¶cie, ¿e dopasujemy siê do wszystkich zajêæ dodatkowych Pañstwa trzyletniego dziecka :). Warka – jeste¶my tu¿, tu¿. Jeste¶my w centrum, jeste¶my w szko³ach podstawowych i przedszkolach. Piaseczno - to nasz najnowszy oddzia³. Po przejêciu British School mamy dla Pañstwa najszersz± ofertê kursów jêzykowych w Piasecznie a ponadto doje¿d¿amy do Pañstwa do domu, do firmy a tak¿e uczymy w przedszkolach prywatnych.

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± ofert± - z pewno¶ci± znajdziemy dla Pañstwa odpowiedni kurs. Oprócz popularnych kursów jêzykowych w Warszawie proponujemy równie¿ intensywne kursy angielskiego i pozosta³ych jêzyków, tak¿e sobotnie. Prowadzimy równie¿ zajêcia z jêzyka bran¿owego : m.in. angielski dla ksiêgowych, lekarzy, prawników.

Zostaw kontakt - oddzwonimy:
Imiê: Nazwisko:
Telefon: Email:
Uwagi:

Kursy dla dzieci

Kursy jêzykowe dla dzieci to szansa na rozwój umiejêtno¶ci lingwistycznych ju¿ od 3 roku ¿ycia. Prowadzimy kursy angielskiego, hiszpañskiego, niemieckiego, francuskiego, w³oskiego i rosyjskiego. Naszym ma³ym uczniom zapewniamy maksimum uwagi i zaanga¿owania. Dziêki skutecznym metodom nauki jêzyk angielski, francuski lub jakikolwiek inny bêdzie z ³atwo¶ci± przyswajany przez Pañstwa pociechy wiêcej >>

Kursy dla m³odzie¿y i doros³ych

Organizujemy kursy angielskiego, niemieckiego, w³oskiego, hiszpañskiego, norweskiego, francuskiego i rosyjskiego dla doros³ych i m³odzie¿y. Z nami znakomicie przygotujesz siê do matury, egzaminu jêzykowego, a tak¿e oswoisz jêzyk angielski biznesowy. Nasza metoda nauki opiera siê g³ównie na komunikacji, a zajêcia prowadzone s± w jêzyku obcym. Zatrudniamy do¶wiadczonych i skutecznych lektorów z pe³nymi kwalifikacjami zawodowymi. Z nami nauka angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego to prawdziwa przyjemno¶æ. 5875615569


Kontakt

Szko³y jêzykowe w Warszawie
 • Al. Jerozolimskie 99/22 (biuro i zajêcia), 02-001 Warszawa
 • ul. Tarczyñska 9 (zajêcia), 02-025 Warszawa

Zadzwoñ: 501-440-855, 502-233-716, (22) 628-20-82

Napisz: pischool@pischool.pl

Szko³a jêzykowa w Pruszkowie
 • ul. Wojska Polskiego 16A/51, pawilony II piêtro, 05-800 Pruszków

Zadzwoñ: 502-233-716, (22) 728-17-53, (22) 798-94-23 (od 14:00 do 20:00)

Napisz: pischool@pischool.pl

Szko³y jêzykowe w Grójcu
 • ul. Mogielnicka 13 (biuro i zajêcia), 05-600 Grójec
 • ul. Bankowa 1 (zajêcia), 05-600 Grójec
 • ul. Krótka 4 (zajêcia), 05-600 Grójec

Zadzwoñ: 501-440-855, (48) 664-07-71(od 14:00 do 20:00)

Napisz: 2766173962

8624327514
 • ul. Powstañców Warszawy 21 (biuro i zajêcia), 05-500 Piaseczno

Zadzwoñ: 501-440-855, (22) 750-17-39

Napisz: 8312444273

Szko³a jêzykowa w Tarczynie
 • ul. Komornicka 39A, 05-555 Tarczyn

Zadzwoñ: 501-440-855, (22) 736-89-99 (od 14:00 do 20:00)

Napisz: 336-292-0039

Szko³a jêzykowa w Warce
 • ul. Senatorska 5A, 05-660 Warka

Zadzwoñ: 502-233-716, (48) 667-00-55 (od 14:00 do 20:00)

Napisz: pischool@pischool.pl

Szko³a jêzykowa w Górze Kalwarii
 • ul. Pijarska 10, 05-530 Góra Kalwaria

Zadzwoñ: 502-233-716, (22) 717-77-00 (od 14:00 do 20:00)

Napisz: pischool@pischool.pl

wiêcej >>
(873) 213-5243 5705147469 3193577615 6106887501 425-971-4377