Om föreningen

Samfällighetens bildande

Samfälligheten Räkneordet bildades den 18 september 1978. Vid detta tillfälle fastställdes stadgarna för samfälligheten. Samfälligheten har till uppgift att förvalta grönområden, lekplatser, förbindelser, parkeringsplatser, dagvattenledningar och dräneringsledning inom området. Senare har även ansvaret för lyktstolpar tillkommit. Medlem i samfälligheten är ägare till husen Blästadsgatan 1-79 och 2-138, dvs fastigheterna Räknehäftet 2-41 och Räkneordet 1-69.

Årsstämma och styrelse

Samfällighetens verksamhet leds av en styrelse som utses vid en ordinarie föreningsstämma i mars varje år. Styrelsen ska förvalta Samfällighetens och föreningens tillgångar, föra redovisning över föreningens räkenskaper, föra förteckning över delägande fastigheter och ägare, avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi. Sammansättning av styrelsen och information om verksamheten framgår av protokoll från föreningsstämmor och styrelsemöten.

Avgifter

Den ordinarie stämman fastställer den årliga avgiften för varje medlem i Samfälligheten.

Gemensamma anläggningar

Samfällighetens gemensamma anläggningar utgörs av allmänna gator inom området, parkeringsplatser, plattor längs gator och på vändplatser, klosterstensgångar, belysningsstolpar, dagvattennät, dräneringsledningar, lekredskap samt permanenta urnor för träd och växter.

Underhållsplan

Samfällighetens styrelse bereder och uppdaterar en underhållsplan för de gemensamma ytorna och anläggningarna.

Snöröjning och sandning

Vintertid sköts snöröjningen och sandningen av gatorna inom området av en anlitad entreprenör. Denne avgör själv när åtgärder behöver vidtas, i enlighet med kommunens normer och tidsplaner.

Städhelger

Styrelsen fastställer årligen två städhelger, en på våren och en på hösten, då större och samordnade åtgärder på de gemensamma ytorna ska utföras. I samband med dessa städhelger finns container för brännbart trädgårdsavfall utställda i området.

Parkerings- och hastighetsregler för bilar och släpvagnar

Parkering av bilar och släpvagnar på våra gator bör undvikas i möjligaste mån. Den försämrade sikten de parkerade fordonen medför, utgör en säkerhetsrisk för lekande barn. En rekomenderad högsta hastighet till 20 km/h råder inom vårt område.

Meddela om ni säljer fastigheten och till vem

Om ni beslutat er för att sälja er fastighet i området, glöm inte att meddela detta till Samfällighetens kassör, och tala samtidigt om namnet på den nye ägaren.