Serwis Ultramaryna u¿ywa plików cookies. Odwiedzaj±c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostêpu do plików cookies mo¿esz okre¶liæ w swojej przegl±darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | kultura i rozrywka na ¦l±sku
wtorek 23.10.18

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
7028656165   
  ultramaryna.pl  web 
¦l±ska Jesieñ Gitarowa
¦l±ska Jesieñ Gitarowa
SCENA | 21.10-27.10 | Miêdzy 21 a 27 pa¼dziernika w Tychach po raz 17. zago¶ci Miêdzynarodowy Festiwal ¦l±ska Jesieñ Gitarowa po³±czony z konkursem gitarowym im. J. E. Jurkowskiego. Jest to najwiêkszy festiwal po¶wiêcony gitarze klasycznej w Europie, który go¶ci ikony w dziedzinie gatunku. Odbywa siê on nieprzerwanie od roku 1986 w cyklu dwuletnim. W programie tegorocznej edycji znale¼æ mo¿emy mi... >>>
Mêska rzecz
Mêska rzecz
SZTUKA | 27.07-28.10 | W znanej piosence James Brown ¶piewa³, ¿e nasz ¶wiat „to mêski ¶wiat, ale by³by niczym bez kobiety albo dziewczyny”. Trochê na podobnej za... 303-770-9894
Cato Lein: Arktyczny py³
Cato Lein: Arktyczny py³
SZTUKA | 7.09-21.10 | Najnowsza wystawa prezentowana w Galerii Miasta Ogrodów otwarta zostanie wraz z pocz±tkiem wrze¶nia i zabierze ogl±daj±cych w jedne z mro¼niejszych re... 916-627-0724
(551) 777-7708
906-747-4183
SZTUKA | 7.09-2.11 | Rok 2018 – up³ywaj±cy pod znakiem grafiki artystycznej – jesieni± wchodzi w kulminacyjn± fazê. G³ówn± imprez± towarzysz±c± tegorocznej jub... 2565304110
(562) 655-6525
Z dziejów Katowic
SZTUKA | 11.09 | W Muzeum Historii Katowic zostanie zaprezentowana druga czê¶æ wystawy opowiadaj±cej o losach miasta. Pierwsza czê¶æ ekspozycji zatytu³owanej „Z... >>>
651-689-9022
Od ¶mierci nikt siê nie wykrêci
SZTUKA | 12.09-27.01 | Dzisiaj, gdy wszystko ju¿ by³o, trudno powiedzieæ, czy zagadnienie ¶mierci nie interesuje nas dlatego, ¿e je ju¿ wyczerpano, czy z tej prostej przyczy... (240) 269-1749
9014910007
2488760864
SZTUKA | 21.09-16.12 | Portret fotograficzny w epoce selfie to spore wyzwanie. Zdjêcia robi± dzisiaj prawie wszyscy, obrazy s± wszêdzie i si³± rzeczy „opatrzy³y siê... >>>
Cze¶æ, giniemy
Cze¶æ, giniemy
SZTUKA | 28.09-27.10 | Diana Lelonek, Maciej Cholewa, Artur Ole¶ i Piotr Macha pokazuj± swoje prace w Galerii Szarej. Tytu³ wystawy – „Cze¶æ, giniemy” R... >>>
Inna. Kobiecy punkt widzenia
Inna. Kobiecy punkt widzenia
FILM | 7.10-25.10 | W tym miesi±cu po raz trzeci katowickie kina studyjne zapraszaj± na projekcje filmów realizowanych przez kobiety lub opowiadaj±cych o kobietach. Choæ... >>>
9. Palmjazz Festival
9. Palmjazz Festival
MUZYKA | 20.10-29.11 | Dziewi±ta edycja Festiwalu Form Etnicznych i Jazzowych PalmJazz, wbrew zmieniaj±cym siê modom i trendom, utrzymuje stale wysoki poziom. Niezmienna poz... 256-999-8515
FilmoHolic: Jeszcze dzieñ ¿ycia
FilmoHolic: Jeszcze dzieñ ¿ycia
FILM | 24.10 | FilmoHolic wróci³ po wakacjach na mapê aktywno¶ci ¶l±skich kinomanów. Okazj± do kolejnego spotkania Filmowego Klubu M³odych jest propozycja jeszcze ba... >>>
2074504202
Anima w Kosmosie
SCENA | 24.10-28.11 | „Anima w Kosmosie. Historia polskiej animacji” to autorski cykl dziewiêciu spotkañ z najlepsz± polsk± animacj±, który w pa¼dzierniku i lis... >>>
Wielka sztuka na ekranie: Hokusai
Wielka sztuka na ekranie: Hokusai
SZTUKA | 25.10-4.11 | Filmowa opowie¶æ o losach Hokusaia, jednego z najwybitniejszych japoñskich malarzy i twórcy barwnych drzeworytów w stylu ukiyo-e, to fascynuj±ce wyda... >>>
10. Triennale Grafiki Polskiej
8884613126
SZTUKA | 26.10-27.01 | 10. edycja Triennale Grafiki Polskiej, które jest najstarszym i najbardziej presti¿owym przegl±dem grafiki polskiej w kraju, pokazuje jak zmienia siê... 845-236-0238
2093003072
Noc horrorów w Cinema City
FILM | 26.10 | Halloween zbli¿a siê wielkimi krokami. Co roku czekasz na noc, w któr± budz± siê wszystkie duchy? W Cinema City na odwa¿nych czeka z tej okazji marato... >>>
Enemef: Noc grozy i horrorów
Enemef: Noc grozy i horrorów
FILM | 26.10 | Mi³o¶nicy kina grozy bêd± zadowoleni – najbli¿szy maraton filmowy Enemef przygotowany zosta³ specjalnie z my¶l± o nich. Horroro¿ercy otrzymaj± s... >>>
(844) 658-0474
Laotian
MUZYKA | 27.10 | W Jazz Clubie Hipnoza bêdzie mo¿na us³yszeæ zadziorne d¼wiêki elektro – 27 pa¼dziernika liveact szykuje francuski producent Djedjotronic, który... 872-829-7130
787-696-9141
hedge apple
MUZYKA | 28.10 | Królestwo po raz kolejny staje siê przystankiem na trasie wschodz±cych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zespó³ Tulia zaprezentuje w Katowicach materia... >>>
teksty
4355660682
Jacek Boñczyk to w ¶wiatku piosenki aktorskiej jedno z najwa¿niejszych nazwisk. Pamiêtny zwyciêzca Przegl±du Piosenk... >>>

DZIELNICA BRZMI DOBRZE: Katowickie dzielnice brzmi± bardzo dobrze
Tytu³ Miasta Muzyki UNESCO zobowi±zuje! Na szczê¶cie w Katowicach dobrych d¼wiêków nie brakuje. Wystarczy tylko umieæ je... (770) 459-9914

woods run
Zaczyna³ jako student Akademii Muzycznej w Katowicach. Teraz jest stypendyst± University of Louisville w Kentucky (U... >>>
komentarze: 10

ØRGANEK I PRZYJACIELE: Bardzo d³ugie rozmowy
Tomasz Organek – jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich muzyków rockowych – zosta³ poproszony o p... 706-676-3933

JUSTYNA ¦WIÊS: Ma³e rytua³y
Justyna ¦wiês piêæ lat temu stawia³a swoje pierwsze kroki na scenie muzycznej. Nie¶mia³a dziewczyna o niesamowitym g... >>>

KUBA WIÊCEK: Jazz spoza szuflady
Zdobywca Fryderyka za jazzowy debiut 2017 roku oraz Mateusza Trójki, student presti¿owego Rhythmic Music Conservator... >>>

¦L¡SKA FILMÓWKA: Katowicka Nowa Fala
Laurki maj± to do siebie, ¿e ociekaj± s³odycz± i trudno w nie uwierzyæ. Na szczê¶cie z okazji 40. rocznicy istnien... >>>
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siê z reszt± ¶wiata swoimi uwagami, zdjêciami, filmami po imprezach.
forum kulturalne
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Entrée - konkurs dla niezale¿nych...
7.06.2017 przez: Obserwatorium
Przegl±d Polskiej Sztuki Wspó³cze...
18.01.2017 przez: Galeria Szyb W
recenzja
14.01.2017 przez: Janina Skop
4. GPART 2016. Tworzysz? Poka¿ to...
14.09.2016 przez: Stowarzyszenie
Konkurs fotograficzny: Kreatywne ...
5.02.2016 przez: Miejski O¶rode
magazyn
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
wygraj bilet
fotokolekcje
> szczê¶liwa trzynastka
> ultra_kolekcje
> jedna na sto!
> ustrzel kolory miasta!

425-467-4148

2087379238

p³yty
8042239841
Let’s Go Eat The Factory
Guided By Voices
(443) 647-6458 | kontakt | (402) 525-3410 | magazyn | zg³o¶ b³±d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze¿one      

4138013141 979-436-0263